top of page

Regulamin Zakupów

-

Regulamin sklepu internetowego

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa:
a. zasady rejestracji w sklepie internetowym;
b. zasady zawierania oraz wykonywania umów (sposób) sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
c. zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki sprzedawcy i kupującego;
d. zasady postępowania reklamacyjnego;
e. uprawnienia do rezygnacji z zamówienia (prawo odstąpienia);
f. zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną (Newsletter, Prowadzenie Konta Klienta).
2. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.izabelafurlaga.com (zwany dalej: Sklepem), jest prowadzony przez Makeup Projekt Izabela Furlaga, ul. Jakuba Bojki 1/48, 30-611 Kraków, NIP: 6782979520, tel. 502280537, adres e-mail: i.furlaga@gmail.com (zwane dalej: Sprzedawcą).
3. Kupującym (zwanym dalej: Klientem) korzystającym ze Sklepu, może być:
a. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
b. osoba prawna;
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. Sprzedawca oraz Klient są stronami umowy sprzedaży na odległość oraz umowy o świadczenie usług bezpłatnych, tj. Newsletter oraz Prowadzenie Konta Klienta.
5. Niniejszy Regulamin obwiązuje Klientów będących:
a. konsumentami (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dalej także Konsument);
b. Klientów będących przedsiębiorcami (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dalej także Przedsiębiorca);
c. Klientów będących przedsiębiorcami kwalifikowanymi (osoba fizyczna zawierająca umowę, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej także Przedsiębiorca Kwalifikowany).
6. Złożenie zamówienia w Sklepie oraz skorzystanie z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną tj. Newsletter oraz Prowadzenie Konta Klienta z wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności (o której mowa w pkt 9 poniżej).
7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług bezpłatnych. 8. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies i narzędzi analitycznych stosowanych przez Sklep zawarte są w Polityce Prywatności, która jest dostępna na stronie Sklepu.

9. Sklep stosuje pliki cookies, które są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Klienta.

10. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych w nim produktów, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową zaktualizowaną do jej najnowszej wersji;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (konieczne w przypadku dokonywania zakupów oraz korzystania z Newslettera),
c. program do obsługi plików PDF (konieczne w przypadku dokonywania zakupów oraz korzystania z Newslettera).
11. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta, Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż usług szkoleniowych (Produkty).
2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

III CENA
1. Ceny znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia na ten Produkt.
2. W przypadku zaistnienia dodatkowych kosztów, zostaną one wyszczególnione w całkowitym koszcie zamówienia.
3. Całkowity koszt zamówienia wskazywany jest Klientowi przed złożeniem zamówienia.
4. Na zamówione w Sklepie produkty Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę. Paragony lub faktury przesyłane są drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Klienta.
5. Za zamówione Produkty Klient może zapłacić przy użyciu następujących formy płatności:
a. płatność BLIK,
b. karta płatnicza,
c. szybki przelew elektroniczny
d. przelew tradycyjny,
e. płatność za pobraniem.
6. Użycie form płatności wskazanych w ust. 5 a)-d) powyżej wiąże się ze skorzystaniem przez Klienta z usług podmiotu trzeciego - zewnętrznego dostawcy danego systemu płatności i odbywa się na warunkach wskazanych przez tego dostawcę.

IV ZAMÓWIENIE
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu.
3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające informacje dotyczące:
a. przedmiotu zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,
c. dodatkowych kosztów (jeśli występują),
d. wybranej metody płatności,
5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności. Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia zamówienia, wysokość ceny, charakterystykę, ilość i termin dostawy Produktów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Klienta.
6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.
7. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianych Produktów.
8. Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia.
9. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie nie później niż 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili otrzymania zamówienia od Klienta. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia z powodu braku dostępności produktów (dostępność miejsca – dotyczy szkoleń grupowych i terminów). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia także w innych szczególnych i uzasadnionych przypadkach. Kontakt Sprzedawcy z Klientem odbywa się przy pomocy adresu mailowego Klienta podanego w procedurze zakładania Konta Klienta lub składania zamówienia.
10. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, która stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania tego potwierdzenia przez Klienta, pomiędzy nim a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
12. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta o ile Klient zażąda wystawienia faktury.
13. W mailu potwierdzającym złożenie zamówienia zawarty jest numer zamówienia. Numer ten pozwala zarejestrowanemu Klientowi na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.
14. Klient może się kontaktować ze Sklepem pisemnie, telefonicznie, mailowo na adresy wskazane w cz. I ust. 2.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. REKLAMACJE
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad i we wskazanym terminie (poprowadzenie szkolenia w studiu przy ul. Łuzyckiej 55 w Krakowie w ustalonym terminie). 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów z tytułu wady fizycznej lub prawnej są określone w szczególności ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2017.459 ze zmianami) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Sprzedawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmię) wobec Klientów niebędących Konsumentami.
opóźnienie w przewozie przesyłki.
jak np. epidemie lub stany zagrożenia epidemią, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, pożary, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne.
4. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację dotyczącą Produktów, korzystania ze Sklepu oraz usług Newslettera i Prowadzenia Konta Klienta.
5. W celu zgłoszenia reklamacji można skontaktować się ze Sprzedawcą w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy podane w pkt I ust. 2 Regulaminu.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane identyfikujące Klienta i złożone przez niego zamówienie oraz informacje i okoliczności dotyczące zaistniałego problemu, w szczególności rodzaj i datę jego wystąpienia, w miarę możliwości z dokumentacją go potwierdzającą, oraz treść żądania.
7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę, w formie pisemnej lub w formie skanu pisma przesłanego na maila.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu Umowy Sprzedaży wobec Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym jest ograniczona do wysokości ceny. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od chwili w której Konsument wszedł w posiadanie Produktu, lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.
4. Dane Sprzedawcy, na które należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu:
Makeup Projekt Izabela Furlaga
ul. Jakuba Bojki 1/48
30-611 Kraków
e-mail: i.furlaga@gmail.com
5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Załącznik 1), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
9. Zwrot płatności będzie dokonany przelewem na rachunek bankowy, z którego nastąpiła zapłata lub na inny rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
10. Przepisy niniejszej cz. VII mają zastosowanie także do Przedsiębiorców Kwalifikowanych. Są oni uprawnieni do wykonania prawa odstąpienia na tej samej zasadzie co Konsumenci.

VII PRAWA AUTORSKIE
Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

IX OPINIE
1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych produktów (szkoleń). Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna.

2. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych portali społecznościowych sklepu.

3. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

5. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.

6.Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich.

7.Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,

  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.

  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,

  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;

 1. Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.VIII NEWSLETTER, PROWADZENIE KONTA KLIENTA
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.
2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w Sklepie.
3. Klient może skorzystać z usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu bądź poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia lub zakładania Konta Klienta. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuję potwierdzenie mailowe o włączeniu subskrypcji. Wraz z otrzymaniem tego maila dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
4. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dobrowolna. Po zamówieniu usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony.
5. Rezygnacja z usługi może nastąpić w każdym momencie poprzez odnośnik zawarty we wszystkich wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Wyłączenie usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania powyższej informacji przez Sprzedawcę.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaprzestania ze świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie.
7. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Prowadzenie Konta Klienta.
8. Usługa Prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu na stronie internetowej Sklepu, na którym Klient może wpisać i modyfikować swoje dane niezbędne do realizacji zamówień, śledzić stan realizacji zamówień oraz przeglądać historię zamówień
9. Usunięcie Konta może nastąpić w każdym czasie, poprzez złożenie takiego żądania w panelu Konta Klienta lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Usunięcie konta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia żądania.
10. Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta oraz wyłączenia usługi Newsletter jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, bądź narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące prawo. Przed całkowitym usunięciem i wyłączeniem, usługi są blokowane na czas wyjaśnienia zaistniałych okoliczności, stanowiących podstawę do podjęcia takich działań. Klient o blokadzie jest informowany drogą elektroniczną poprzez maila wskazanego w formularzu.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.10.2023r.
2. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą narazić Sklep na zakłócenia jego funkcjonowania lub korzystania z niego przez innych Klientów.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i innych ustaw szczególnych.
4. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ani Przedsiębiorcą Kwalifikowanym, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.
5. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

Załącznik 1 -Formularz odstąpienia od umowy

bottom of page